Zaloguj - Zarejestruj się

REGULAMIN sklepu internetowego sklep.autoalfa1.pl

z dnia: 01.07.2019

I. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1. Sklep – sklep internetowy autoalfa1, dostępny pod adresem internetowym sklep.autoalfa1.pl
 • 2. Klient – każdy podmiot korzystający Sklepu.
 • 3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • 4. Sprzedawca – Grzegorz Hodurek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami: NIP 6811215915 oraz numerem statystycznym REGON 120789285, adres: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 164.
 • 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 • 6. Umowa - umowa zawarta na odległość z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • 8. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów w Sklepie.
 • 9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta za pomocą jednorazowej czynności.
 • 10. Formularz Zadaj Pytanie – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi wysłanie wiadomości dotyczącej Sklepu bezpośrednio do Sprzedawcy.
 • 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 • 12. Koszyk – element oprogramowania systemu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 • 13. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 • 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 15. Pliki cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

II. Kontakt.

  Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą:

  • 1. Telefonu: 12 273 50 70
  • 2. Poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@autoalfa1.pl
  • 3. Pocztą tradycyjną kierowaną na adres sprzedawcy: 32-440 Sułkowice, ul. 1-go Maja 164

III. Postanowienia ogólne.

 • 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz zasady zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu sklep.autoalfa1.pl.
 • 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 3. Sklep prowadzony jest przez Grzegorza Hodurek, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami: NIP 6811215915 oraz numerem statystycznym REGON 120789285, adres: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 164.
 • 4. Regulamin jest integralną częścią każdej zawartej Umowy za pośrednictwem Sklepu.
 • 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych z prawdą i w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej innych osób.
 • 7. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
  • a. Konto Klienta;
  • b. Interaktywne formularze:
   • i. Formularz Rejestracji,
   • ii. Formularz Zamówienia,
   • iii. Formularz Zadaj Pytanie.
 • 8. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 • 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami części VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • 12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 • 13. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo.

 • 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
  • a. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  • b. włączonej obsługi Plików cookies,
 • 2. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

V. Świadczenie Usług Elektronicznych.

 • 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne..
 • 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji na podstawie wykorzystania Formularza Rejestracji. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu Rejestracji następujących danych przez Klienta: login oraz hasło, imię i nazwisko lub firma, adres, informacja o statusie podatnika VAT, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Dodatkowo Klient może podać dodatkowy adres dostawy, jeżeli będzie on inny niż adres nabywcy Produktów. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony..
 • 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi Elektronicznej. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas składnia Zamówienia.
 • 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zadaj Pytanie umożliwiającego wysłanie wiadomości do Sprzedawcy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi Elektronicznej. Do skorzystania z Formularza Zadaj Pytanie niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, na który udzielona ma zostać odpowiedź oraz sformułowanie pytania do Sprzedawcy. Dodatkowo Klient może podać numer VIN nadwozia pojazdu w celu usprawnienia przetwarzania pytania. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zadaj Pytanie w Sklepie jest zawierana do czasu wysłania pytania Sprzedawcy za pomocą ww. formularza..
 • 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:.
  • a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość Sprzedawcy drogą elektroniczną;.
  • b. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować możliwość rezerwacji Produktów, w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia..
 • 6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw nabytych przez strony w czasie trwania umowy..
 • 7. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. Zasady składania zamówienia.

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  • 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „wstaw do koszyka”.
  • 2. Zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
  • 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać ewentualne dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i Klient żąda wystawienia faktury VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
  • 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, kliknąć przycisk „Wyślij zamówienie” i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem części VIII pkt 3 Regulaminu i części VIII Regulaminu.

VII. Oferowane metody dostawy oraz płatności.

 • 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • a. Kurier InPost,
  • b. Paczkomat InPost,
  • c. Pocztex 48,
  • d. Odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 164.
 • 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a. płatność za pobraniem,
  • b. PayU (płatność przelewem lub kartą),
  • c. płatność gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego.
 • 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega, że możliwość wyboru określonego sposobu płatności może być ograniczona z uwagi na wybrany sposób dostawy lub odbioru.
 • 4. Sprzedawca zastrzega, że niektóre sposoby dostawy mogą być niedostępne z uwagi na gabaryty Produktu.

VIII. Wykonanie umowy sprzedaży.

 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z częścią VI Regulaminu.
 • 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu.
 • 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – wówczas Sprzedawca wyśle Produkt w terminie wskazanym w jego opisie lub przy składaniu Zamówienia, w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem pkt 4-10 niniejszej części Regulaminu. W przypadku niedokonania zapłaty w wyżej zakreślonym terminie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży rozwiązana bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń stron. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę od operatora systemu płatności elektronicznych (PayU) potwierdzenia dokonania zapłaty.
 • 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego – Produkt zostanie przygotowany do odbioru przez Sprzedawcę w miejscu i w terminie wskazanym w jego opisie lub przy składaniu Zamówienia i wydany Klientowi po dokonaniu zapłaty przy odbiorze osobistym, z zastrzeżeniem pkt 6 - 10 niniejszej części Regulaminu
 • 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem - Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6 - 10 niniejszej części Regulaminu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia. W przypadku większej liczby dostaw Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów dostawy odpowiednio do liczby i gabarytów poszczególnych przesyłek.
 • 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 • 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 • 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 2. Bieg terminu określonego do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 • 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w pkt 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Części II Regulaminu.
 • 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • d. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • e. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  • f. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • g. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • h. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • j. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • k. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • l. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • m. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • n. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • p. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • q. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • r. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Reklamacja i gwarancja.

 • 1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 • 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • 4. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 • 5. Jeśli Produkt ma wadę, Konsument może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 • 6. Reklamację należy zgłosić wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Adresy wskazane zostały w części II niniejszego Regulaminu.
 • 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru, co ułatwi rozpoznanie reklamacji.
 • 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • 9. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w części II niniejszego Regulaminu.
 • 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu, a ewentualne dokumenty i oświadczenia gwarancyjne przekazane Klientowi przy wykonywaniu Umowy.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 • 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • e. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XII. Ochrona danych osobowych.

 • 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest Grzegorz Hodurek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami: NIP 6811215915 oraz numerem statystycznym REGON 120789285, adres: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 164.
 • 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach:
  • a. świadczenia usług przez Sprzedawcę,
  • b. udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży Produktów - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • d. statystycznych - odstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy - badanie, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • e. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • 4. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 • 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8. Do danych wprowadzonych do Sklepu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • 9. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.
 • 10. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych bądź podstrony wyświetlające podgląd zawartości innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • 11. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  • a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;
  • b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie;
  • c. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;
  • d. organy administracji publicznej i inne stosowne podmioty, przekazywanie danych którym jest uwarunkowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Klienta Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Plików cookies.
 • 13. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • a. konfiguracji Sklepu :
   • i. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu;
   • ii. rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient.
  • b. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika;
  • c. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • e. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  • f. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • g. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • h. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu;
  • i. świadczenia usług reklamowych;
  • j. umożliwienia dodawania Produktów do koszyka, modyfikację zawartości koszyka i zapamiętywania dodanych już do koszyka Produktów.
 • 14. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania Plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.

XIII. Postanowienia końcowe.

 • 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Copyright © 2019 AUTOALFA1 | Wdrożenie: Tom John - Sklepy z TecDoc Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.84 |